Um Reykjagarð

Starfsemi Reykjagarðs felst í eldi, slátrun og úrvinnslu á kjúklingi.  Fyrirtækið skilgreinir sig sem markaðsdrifið matvælafyrirtæki í landbúnaði með sérhæfingu í alifuglakjöti.

Um Reykjagarð

Starfsemi Reykjagarðs felst í eldi, slátrun og úrvinnslu á kjúklingi.  Fyrirtækið skilgreinir sig sem markaðsdrifið matvælafyrirtæki í landbúnaði með sérhæfingu í alifuglakjöti.

Reykjagarður hf

Saga Reykjagarðs

Reykjagarður hf. var stofnaður 20. febrúar 1971 af Jóni Vigfúsi Bjarnasyni, garðyrkjubónda á Reykjum í Mosfellssveit og konu hans Hansínu Margréti Bjarnadóttur.

Árið 1978 hóf félagið eggja- og kjúklingaframleiðslu og árið 1982 keypti félagið alifuglabúið Teig í Mosfellsbæ. Þann 1. janúar 1987 kaupir félagið kjúklingarækt Holtabúsins hf. í Ásahreppi ásamt útungunarstöð og sláturhúsi á Hellu.  Árið 1990 festir félagið síðan kaup á þeim hluta Holtabúsins hf. sem eftir var.  Árið 1991 seldi það eggjaframleiðslu sína og hætti þá sölu neyslueggja. 

Frá árinu 2007 er Reykjagarður alfarið í eigu Sláturfélags Suðurlands og rekið sem sjálfstætt dótturfyrirtæki þess með sjálfstæðan fjárhag, stjórn og  stjórnendur. 

Starfsemi Reykjagarðs hf. felst í eldi, slátrun og úrvinnslu á kjúklingi.  Fyrirtækið skilgreinir sig sem markaðsdrifið matvælafyrirtæki í landbúnaði með sérhæfingu í alifuglakjöti.  Þekktasta vörumerki félagsins er Holta, en einnig markaðssetur félagið ferskar kjúklingaafurðir undir merkinu Kjörfugl og fulleldaðar kjúlingaafurðir undir merkinu Heimshorn Holta.  Félagið vill vera þekkt fyrir gæði og áreiðanleika og starfar þar af leiðandi eftir öflugu og skilvirku HACCP gæðakerfi og skv. ítrustu kröfum laga og reglugerða.  Markmiðið er að hafa ávallt á boðstólum fjölbreytt úrval kjúklingavara, sem henta þörfum hvers og eins og standast ítrustu kröfur neytenda.

Fagfólk er á öllum stigum framleiðsluferlisins, jafnt í eldi og vinnslu, sem hefur mikinn metnað og tryggir gæði og áreiðanleika vörunnar.  Sérstaklega er gætt að velferð fuglanna, enda er góður aðbúnaður, ásamt hreinu vatni og hágæðafóðri lykillinn að góðum árangri í eldi og gæðum framleiðsluvaranna. 

Félagið starfar á nokkrum stöðum.  Á Hellu þar sem er sláturhús, kjötvinnsla og útungunarstöð, á Ásmundarstöðum þar sem er eldi og stofnaræktun, í Garðabæ er rekið framleiðslueldhús og á Fosshálsi er sölu- og markaðsdeild.  Auk þess er félagið með einangrunarstöðvar og eldi á nokkrum stöðum sunnan- og vestanlands og í Hrútafirði, ýmist fyrir eigin reikning eða í samstarfi við aðra.

Reykjagarður hf

Gæðin skipta máli

Gæðastefna

Gæðastefna Reykjagarðs hf. er mörkuð í stefnumótun fyrirtækisins.

Gæðastefna Reykjagarðs hf. er að framleiða ávallt vörur í góðum gæðum og vera leiðandi í gæðamálum á markaðssvæðum fyrirtækisins 

Reykjagarður hf. Leggur metnað sinn í að standa undir þeirri ábyrgð að tryggja viðskiptavinum vörugæði í samræmi við væntingar. Til að ná þessu mun fyrirtækið hafa til hliðsjónar sambærilegan rekstur erlendis og þau skilyrði sem sá rekstur býr við. 

Framleiðsla skal standast gæðakröfur til að tryggja framleiðsluöryggi. 

Leitast skal við að framleiðslan standist samanburð við sambærilega erlenda framleiðendur með tilliti til afkasta, nýtingar og gæðastjórnunar. 

Til að ná settum markmiðum nýtir Reykjagarður sér hugmyndafræði altækrar gæðastjórnunar í samfelldri og viðvarandi endurskoðun á rekstri félagsins. GÁMES ( HACCP ) gæðakerfi skal vera til staðar í öllum framleiðsludeildum félagsins og er það í samræmi við áform félagsins um að tryggja neytendum örugga matvöru. 

Það er nauðsynlegt fyrir Reykjagarð að starfsemin sé í sátt við umhverfið. Frammistaða íslensk landbúnaðar með tilliti til náttúruverndar er því samtvinnuð ímynd félagsins. 

Félagið hafi vistvæn sjónarmið að leiðarljósi í starfsemi sinni með tilliti til umhverfis og framleiðslu. 

Til að framfylgja gæðastefnu fyrirtækisins er einstökum einingum ( deildum, hópum og /eða starfsmönnum ) sett markmið. 

Gæðastefna þessi skal vera öllum starfsmönnum kunnug og vera hluti af fræðslu nýrra starfsmanna. 

Til grundvallar þessari gæðastefnu eru lög og þær reglugerðir sem þar til sett yfirvöld og eftirlitsaðilar setja á hverjum tíma. 

Gæðin skipta máli

Við leggjum áherslu á góða starfshætti

Starfshættir

Starfshættir 
Í samræmi við tilgang og stefnu félagsins hafa verið tilgreindir lykilstarfshættir eða gildi sem félagið leggur til grundvallar í starfsemi og samkeppni á markaði. Tilgangur skilgreindra starfshátta er að varða þá leið sem félagið fer til árangurs og velgengi. 

Frumkvæði 
Til að halda forystu á markaði þarf frumkvæði til að gera nýja hluti og vera leiðandi. Á markaði látum við hlutina gerast með nýjum vörum, nýrri þjónustu og bjóðum viðskiptavinum okkar verðmæti í viðskiptum sem taka fram úr því sem keppinautar bjóða.  Með þeim hætti einum getum við tryggt stöðu okkar. 

Inn á við höfum við frumkvæði til að gera sífellt betur,  jafnt stjórnendur sem og annað starfsfólk. Ekkert er gert eingöngu vegna þess að það hefur alltaf verið gert þannig áður. Umhverfið breytist í sífellu og við þurfum að breytast með og á undan öðrum. Það eina sem breytist ekki er þörfin á sífelldri endurskoðun og sífelldum breytingum. 

Við höfum frumkvæði til að leita nýrra leiða til að auðvelda okkur verkin og skapa aukin verðmæti, starfsfólki og fyrirtæki til góða. 

Samvinna 
Heildin er sterkari en einstaklingarnir. Með því að vinna saman að sameiginlegu markmiði náum við árangri. Fyrirtækið er óslitin keðja þar sem reynir á hvern hlekk. Samvinna deilda og samvinna starfsfólks skapar árangursríkan og skemmtilegan vinnustað. Starfsfólk stefnir fram á við og vill vaxa í starfi og njóta samvinnu og stuðnings fyrirtækisins. Í keppni á markaði erum við metin sem heild og það er frammistaða heildarinnar sem skiptir höfuðmáli gagnvart viðskiptavinum. 

Gæði 
Okkur er treyst til að framleiða og dreifa matvælum til neytenda. Þessu trausti fylgir sú ábyrgð að vanda til verka, standa undir nafni og styðja og styrkja það álit sem við njótum á markaði. 

Gott mannorð starfsfólks og fyrirtækis er gulls ígildi. Í allri starfsemi höfum við gæði að leiðarljósi með það að markmiði að gera hvern hlut aðeins einu sinni og gera hann rétt. 

Þjónusta 
Góð þjónusta snýst um að viðskiptavinir fái vörur með réttum hætti, að samskipti þeirra við félagið séu ánægjuleg og árangursrík og að mætt sé þörfum þeirra innan þeirra marka sem félagið setur sér. Þjónustan lýtur einnig að því sjá fyrir þarfir viðskiptavina og bjóða þeim með þeim hætti aukin verðmæti í viðskiptum við félagið. 

Þjónustan snýr einnig inn á við að eigendum og samstarfsfólki, styrkir samvinnu og gerir kröfu um gagnkvæma virðingu í samskiptum jafnt inn á við sem út á við. 

Ráðdeild 
Við sýnum ráðdeild í rekstri og bruðlum ekki með fjármuni félagsins. Vinnuumhverfi og búnaður skal uppfylla ströngustu kröfur en ekki vera ofhlaðið eða bera með sér íburð. Samstarfsmenn, eigendur og viðskiptavinir skulu sjá á öllu framferði okkar að vel sé farið með fjármuni. Hagkvæmni og ráðdeild skapa virðingu. 

Við leggjum áherslu á góða starfshætti

Jafnlaunastefna Sláturfélags Suðurlands og dótturfélaga

Jafnlaunastefna

Stefna Sláturfélags Suðurlands og dótturfélaga þess er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar. 

Jafnlaunakerfið nær til alls starfsfólks félaganna.

Yfirstjórn og framkvæmdastjórar bera ábyrgð á að jafnlaunakerfi Sláturfélags Suðulands og dótturfélaga standist lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020. Starfsmannastjóri er fulltrúi stjórnenda varðandi jafnlaunakerfið og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.

Sláturfélag Suðurlands og dótturfélög
skuldbinda sig til að:

Innleiða vottað jafnlaunakerfi, skjalfesta og halda við.

Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma.

Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að ganga úr skugga um hvort kynbundinn launamunur sé til staðar.

Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundinn launamun.

Bregðast við óútskýrðum launamun með árlegum umbótum og eftirliti og gerð tímasettrar úrbótaáætlunar.

Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega.

Birta stefnuna á innri vef og kynna hana öllu starfsfólki.

Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu félaganna.

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Sláturfélags Suðurlands og dótturfélaga þess.

Stefna þessi var síðast yfirfarin og samþykkt af stjórnendum félaganna þann 17.8.2022

Jafnlaunastefna Sláturfélags Suðurlands og dótturfélaga

Sækja um starf hjá Reykjagarði

Starfsfólk er ráðið á faglegum forsendum og ráðningar grundvallaðar á vel skilgreindum hæfniskröfum. Við tökum vel á móti nýliðum og leggjum áherslu á að þeir upplifi sig sem hluta af sterkri liðsheild.

Reykjagarður hf

Fosshálsi 1

110 Reykjavík

Opnunartímar

Söluskrifstofa er opin virka daga

frá 08:00-16:00

Póstlisti Holta

UN Global Compact
Framúrskarandi Fyrirtæki
Framúrskarandi fyrirtæki